Humenská samospráva zrevitalizuje parčík pri Valaškovciach

Humenská samospráva zrevitalizuje parčík pri Valaškovciach

V týchto dňoch sa začalo s revitalizáciou parčíka pri Valaškovciach. Obyvatelia žijúci v tejto lokalite si tak čoskoro budú môcť vychutnať oddych v novom prostredí.

 

Parčík pri Valaškovciach susediaci s reštauráciou si pod odborný dohľad prevezme stavebná firma BSV STAV z Humenného a spoločnosť s oprávnením na elektroinštalačné práce a verejné osvetlenie KEZ, rovnako z Humenného. Spomínané firmy budú v rámci revitalizácie pracovať na realizácii nového chodníka a úprave okolia pri kríži. Okrem toho tu bude namontované nové parkové osvetlenie, lavičky a zrealizuje sa aj nová výsadba.

 

Bezpečnejšie prechádzanie cez cestu
Navyše sa upraví a presunie bližšie k Čapajevovej ulici nový priechod pre chodcov na ceste I/74, ktorý bude osvetlený. Dlhé roky užívaný priechod v križovatke mosta cez Laborec a ulice Sninská spôsoboval šoférom a chodcom nemalé ťažkosti a často bol miestom dopravných kolízií. Z toho dôvodu v spolupráci s Dopravným inšpektorátom a Slovenskou správou ciest, sa jeho umiestnenie presunie o niekoľko metrov ďalej.

 

Architektonické plány do budúcnosti
V budúcnosti má humenská radnica záujem riešiť aj celkový výzor Valaškovského mosta, a to v súčinnosti s Pamiatkovým úradom, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. Odstránil by sa súčasný asfaltový kryt, ktorý bol na moste použitý z dôvodu jeho využívania automobilovou dopravou kedysi v minulosti, kým sa nevybudoval nový most cez rieku Laborec. Spomínaný asfalt by sa nahradil dlažbou, čím by sa výrazne vylepšil architektonický vzhľad mosta.

 

Z histórie Valaškoviec
Valaškovce boli kedysi samostatná dedina, ktorej obyvatelia boli nútení sa presťahovať, kvôli vytvoreniu vojenského obvodu, do Humenného v roku 1937, do lokality kedysi nazývanej Za vodou. V súčasnosti túto časť mesta miestni poznajú ako Valaškovce a vytyčujú ju ulice Sninská smerom k Podskalke, Valaškovská, Čapajevova a Čulenova. Okrem toho susedí so Sídliskom Pod Sokolejom a riekou Laborec, ktorú pretína naša známa historická pamiatka Valaškovský most. Zaujímavosťou je, že na tomto mieste sa v budúcom roku počas veľkonočných sviatkov, bude konať v poradí už osemdesiate posvätenie veľkonočných pokrmov.

Zdroj: humenne.sk