Humenská samospráva zrevitalizuje vnútroblokový priestor na Ševčenkovej ulici a parčík pri Valaškovciach, pribudnú aj nové parkovacie miesta

Humenská samospráva zrevitalizuje vnútroblokový priestor na Ševčenkovej ulici a parčík pri Valaškovciach, pribudnú aj nové parkovacie miesta

Vo štvrtok 31. mája som sa  spolu s viceprimátorom Andrejom Semancom stretla s obyvateľmi Ševčenkovej ulice a Valaškoviec. Na stretnutí sa spolu so zamestnancami Odboru výstavby a ÚP a Technických služieb mesta Humenné zaoberali plánovanou revitalizáciou priestorov a odvodnením nádvoria pri bytovom dome na Ševčenkovej ul. č. 6, 8 a 10 a revitalizáciou parčíka pri Valaškovciach.

 

Na Ševčenkovej ulici pribudnú parkovacie miesta
V prvej časti sa bude riešiť odvodnenie plochy severnej časti pri bytovom dome. Stavebné práce budú pokračovať v komplexnom riešení tohto priestoru. Návrh úprav tiež rieši skvalitnenie prostredia pri bytovom dome, s použitím betónovej dlažby a betónových prefabrikátov pre možnosť odstavenia automobilov. Kapacitne sa zvýši počet miest na odstavenie automobilov takmer na 30. Pri revitalizácii nedôjde k výrubu existujúcich stromov.

 

Okrem toho sa na žiadosť obyvateľov osadia v blízkosti nové lavičky a stojan na bicykle.

 

Bezpečnejšie prechádzanie cez cestu Pri kríži
Parčík pri Valaškovciach susediaci s reštauráciou si pod odborný dohľad prevzala stavebná firma BSV STAV z Humenného a spoločnosť s oprávnením na elektroinštalačné práce a verejné osvetlenie KEZ, rovnako z Humenného. Spomínané firmy v rámci revitalizácie pracujú aktuálne na realizácii nového chodníka a úprave okolia pri kríži. Okrem toho tu bude namontované nové parkové osvetlenie, lavičky a zrealizuje sa aj nová výsadba.

 

Navyše sa upraví a presunie bližšie k Čapajevovej ulici nový priechod pre chodcov na ceste I/74, ktorá patrí Slovenskej správe ciest a ktorý bude osvetlený. Dlhé roky užívaný priechod v križovatke mosta cez Laborec a ulice Sninská spôsoboval šoférom a chodcom nemalé ťažkosti a často bol miestom dopravných kolízií. Z toho dôvodu v spolupráci s Dopravným inšpektorátom a Slovenskou správou ciest, sa jeho umiestnenie presunie o niekoľko metrov ďalej. Na žiadosť obyvateľov sa vytvoria aj bezbariérové vstupy na chodníky.

 

V budúcnosti má humenská radnica záujem riešiť aj celkový výzor Valaškovského mosta, a to v súčinnosti s Pamiatkovým úradom, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. Odstránil by sa súčasný asfaltový kryt, ktorý bol na moste použitý z dôvodu jeho využívania automobilovou dopravou kedysi v minulosti, kým sa nevybudoval nový most cez rieku Laborec. Spomínaný asfalt by sa nahradil dlažbou, čím by sa výrazne vylepšil architektonický vzhľad mosta.

Zdroj: humenne.sk