Humenská radnica získala nenávratné finančné príspevky na projekty modernizácie 3 základných škôl

Humenská radnica získala nenávratné finančné príspevky na projekty modernizácie 3 základných škôl

Mesto Humenné bolo opäť úspešné pri vyhlásených výzvach ministerstiev SR. Na základe výziev, do ktorých sme sa zapojili, nám boli schválené nenávratné finančné príspevky (NFP) na projekty modernizácie troch základných škôl v meste. Nové učebne tak potešia žiakov v ZŠ Laborecká, Pugačevova a Jána Švermu.

 

Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom ako cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov
Cieľom projektu „Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov,“ je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania. Špecifikom je v tomto prípade rozvoj materiálno-technického vybavenia učební a knižnice základnej školy ako centra celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie pre verejnosť.

 

V rámci realizácie projektu sa uskutočnia stavebno-technické úpravy priestorov učební a knižnice s nákupom interiérového vybavenia a didaktických pomôcok v jazykovej a polytechnickej učebni a v učebni chémie, pričom sa zariadi aj školská knižnica. Celková výška výdavkov na projekt predstavuje 171 450,33 eur, pričom NFP tvorí 162 267,65 eur a 5% príspevok mesta je 9 182,68 eur.

 

Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií
Cieľom projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií,“ je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania. Aj tu je špecifikom celoživotné vzdelávanie.

 

V rámci realizácie projektu sa dovybaví interiér jazykovej a IKT učebne. Celková výška výdavkov na projekt tvorí 32 578,53 eur, pričom žiadateľ Mesto Humenné pokryje iba 5 % výdavkov, a to 1 628,93 eur a NFP bude 30 949,60 eur.

 

Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov
Aj cieľom tohto projektu „Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov,“ je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania. Špecifikom je opäť ako v predošlých projektoch celoživotné vzdelávanie.

 

V rámci realizácie projektu sa stavebno-technicky upravia a dovybavia didaktickými pomôckami učebňa jazyková, IKT a biologicko-chemická. Celková výška výdavkov na projekt predstavuje 124 381,68 eur, pričom NFP tvorí 118 162,60 eur a 5% príspevok mesta je 6 219,08 eur.