Ako požiadať o príspevky pri narodení a pri nástupe do školy v meste Humenné?

Ako požiadať o príspevky pri narodení a pri nástupe do školy v meste Humenné?

Humenská radnica prišla tento rok s ďalšími benefitmi pre občanov mesta. Konkrétne ide o jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa a pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. V praxi to znamená, že rodičia, ktorým sa narodí dieťa, dostanú od humenskej samosprávy jednorázový finančný príspevok 100 eur. Finančne si prilepšia aj tí, ktorých dieťa nastupuje na povinnú školskú dochádzku. Týmto rodičom vyplatí mesto jednorázový príspevok vo výške 150 eur. Oba príspevky sú viazané na trvalý pobyt v našom meste.

 

Benefity aj pre mladé rodiny

 

„Mesto aj v uplynulom roku dobre hospodárilo a prognózy na tento rok sú takisto priaznivé. Rozpočet mesta nám dovoľuje rozšíriť okruh skupín obyvateľov, ktoré môžeme podporiť,“ povedala primátorka mesta Jana Vaľová (Smer – SD) a zdôraznila, že mladým rodinám pri narodení dieťaťa poskytuje príspevok aj štát.

Navrhnuté benefity jednomyseľne schválili poslanci na februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Jednorázový finančný príspevok je peňažná dávka, ktorou radnica bude prispievať oprávneným osobám na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa. Medzi oprávnenými osobami pritom môžu byť rodičia dieťaťa (manželia, ale aj matky vo vzťahu bez manželstva), osamelé či ovdovené matky, otcovia, starí rodičia alebo náhradní rodičia.

 

Jednorázový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku

 

V zmysle „Zásad poskytovania jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa a jednorazového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné“ poskytne radnica jednorázový príspevok 150 eur na jedno dieťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku oprávnenej osobe pri splnení nasledujúcich podmienok: 

 • trvalý pobyt dieťaťa na území mesta trvá viac ako 24 mesiacov pred nástupom na povinnú školskú dochádzku a v čase poskytnutia príspevku trvá,
 • dieťa nastúpilo na plnenie povinnej školskej dochádzky na základe rozhodnutia riaditeľa,
 • nárok na príspevok vzniká iba raz na to isté dieťa,
 • finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe prostredníctvom základnej školy, ktorú dieťa navštevuje,
 • oprávnená osoba nemá voči mestu finančný záväzok, čo potvrdí čestným vyhlásením priamo v žiadosti.
 

Ako požiadať o príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku?

 

Mesto Humenné najneskôr do 31. augusta príslušného roka zašle na základe školou zaslaných zoznamov žiakov nastupujúcich do 1. ročníka ZŠ oprávnenej osobe formulár žiadosti a symbolickú poukážku na adresu trvalého bydliska dieťaťa. Oprávnená osoba predloží vyplnenú žiadosť do 15. septembra príslušného roka tej základnej škole, na ktorú dieťa nastúpi. Škola následne vyplatí finančný príspevok oprávnenému príjemcovi bezhotovostne na jeho bankový účet do 15. novembra príslušného roku. Príspevok bude vyplatený školou v zmysle uvedených zásad pre jeho poskytovanie výlučne oprávnenému žiadateľovi.

 

Jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa

 

Podobné ustanovenia platia aj pri jednorázovom príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 100 eur na jedno dieťa. Tu je potrebné splniť nasledujúce podmienky: 

 • od dátumu narodenia dieťaťa uplynie aspoň 28 dní,
 • dieťa a oprávnená osoba majú trvalé bydlisko v meste Humenné,
 • oprávnená osoba sa s dieťaťom zúčastní Slávnostného aktu uvítania novonarodených občanov mesta v priestoroch humenského zámku, a to najneskôr do jedného roka od jeho narodenia,
 • dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť,
 • nárok na priznanie finančnej podpory na to isté dieťa vzniká iba raz, v prípade narodenia dvojičiek, trojičiek atď. poskytne radnica príspevok na každé dieťa,
 • finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe na základe písomnej žiadosti, ku ktorej je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa,
 • oprávnená osoba nemá voči mestu finančný záväzok, čo potvrdí čestným vyhlásením priamo v žiadosti.
 

Ako požiadať o príspevok pri narodení dieťaťa?

 

Mesto Humenné zašle oprávnenej osobe pozvánku na akt uvítania detí a formulár žiadosti na adresu trvalého bydliska dieťaťa. Oprávnená osoba najneskôr 5 dní pred termínom konania Slávnostného aktu uvítania predloží vyplnenú žiadosť a prinesie k nahliadnutiu rodný list dieťaťa na Odbor kultúry, športu a mládeže Mestského úradu v Humennom. Počas Slávnostného aktu v priestoroch humenského zámku obdrží oprávnená osoba od primátorky mesta alebo určeného poslanca Mestského zastupiteľstva symbolickú poukážku. Finančný príspevok bude oprávnenému príjemcovi vyplatený bezhotovostne na jeho bankový účet do 30 dní od dátumu konania Slávnostného aktu uvítania.