Mesto Humenné získalo nenávratný finančný príspevok na stavbu prepojovacieho cyklochodníka

Mesto Humenné získalo nenávratný finančný príspevok na stavbu prepojovacieho cyklochodníka

Mesto Humenné podalo ešte v septembri minulého roka žiadosť o poskytnutie ne­návratného finančného príspevku (NFP) na projekt „Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné“ na základe výzvy. NFP bol mestu schválený vo výške 154 198,12 EUR. Spomínaný projekt rieši výstavbu prepojovacieho cyklochodníka od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci a umiestnenie cyklostojanov pozdĺž vybudovaného a plánovaného cyklochodníka na území mesta.

 

Humenská radnica využila v rámci výzvy na výstavbu cyklochodníka projektovú dokumentáciu ešte bývalého vedenia z roku 2010, ktorá niesla názov „Prepojovací chodník“. Projektová dokumentácia sa však Mestu vrátila s tým, že bola nedostatočne pripravená, keďže nespĺňala technické normy a nebolo v nej vyznačené ani cykloznačenie. Mesto tak muselo vypracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá už v tejto výzve uspela a získali sme tak NFP.

 

„Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné“ predstavuje zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy – cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb, a to prostredníctvom dvoch hlavných aktivít, ktoré spočívajú vo výstavbe prepojovacieho cyklochodníka od starého Valaškovského mosta, po cyklochodník na hrádzi pri Laborci a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v rámci ktorej sa rieši umiestnenie cyklostojanov s prestrešením a cyklostojanov pozdĺž vybudovaného a plánovaného cyklochodníka.

 

Projekt vytvorí podmienky pre lepšiu mobilitu obyvateľov mesta
Na základe tohto nového projektu sa prispeje k dostatočne vybudovanej a kompaktnej sieti cyklotrás v meste. Ďalej prispeje k zmene deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy a k zvýšeniu podielu využívania cyklistickej dopravy, čím odľahčí centrum mesta od postupne narastajúcej miery automobilizácie a vytvorí pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií. 

 

V rámci projektu sa vytvorí v meste 5 cyklostojanov a dva stojany pre bicykle s prestrešením. Celkové predpokladané náklady na projekt predstavujú 162 313,81 eur, z toho NFP je 154 198,12 eur a Mesto vloží do projektu 8 115,69 eur.

 

V regióne existujú aj známe turistické cyklochodníky
Z Humenného možno niekoľkými trasami na bicykli navštíviť aj blízke či vzdialené okolie, ktoré láka nielen prírodou, ale aj pamiatkami. Tieto trasy sa označujú ako turistické cyklochodníky a v okrese Humenné sú to tieto: 

  • 10 km (náročnejšia) cyklotrasa (Humenné, CVČ Dúha, Podskalka, Porúbka),
 
  • 31 km (náročnejšia) cyklotrasa (Humenné, CVČ Dúha, Vyšné Ladičkovce, Sopkovce, Ohradzany, Humenné) – tzv. Veľký okruh,
 
  • ďalej je to 25,1 km (nenáročná) cyklotrasa (Humenné, CVČ Dúha, Jasenov, Chlmec, Ptičie, Kamienka, Kamenica nad Cirochou, Hažín nad Cirochou, Lackovce, Humenné pešia zóna, CVČ Dúha) – tzv. Humenská cyklotrasa, patrí k okruhom zdravia alebo rodinným trasám
 
  • 52 km (nenáročná) cyklotrasa (Laborecké sedlo, Palota, Medzilaborce, Koškovce, Humenné železničná stanica) – ide o tzv. Medzinárodnú cyklotrasu Po stopách príhod dobrého vojaka Švejka (UA – PL – SK – HU)
 
  • 14,8 km cyklotrasa (Humenné, CVČ Dúha, Hubková, Brestov nad Laborcom, Humenné) – tzv. Malý okruh, v rámci ktorého možno spoznať historické alebo prírodné zaujímavosti


Najnovšou cyklotrasou je Cyklomagistrála ikon dlhá 53,30 km z Humenného až do Paloty.