Mesto Humenné vítalo najmenších obyvateľov 11. augusta

 Mesto Humenné vítalo najmenších obyvateľov 11. augusta

Mesto Humenné myslí aj na svojich najmladších obyvateľov, preto v sobotu 11. augusta 2018, znovu vítalo detičky v obradnej sieni humenského zámku. Na slávnostné uvítanie prišlo s rodičmi až 35 detí.

 

Pri tejto príležitosti rodičia slávnostne zložili sľub, na základe ktorého vychovajú svoje dieťa – nového občana mesta ako čestného, zdravého človeka, oddaného Slovensku a hrdého na svoje mesto. V rámci prijatia sa všetkým prihovorila primátorka mesta Humenné Jana Vaľová, ktorá rodičom popriala veľa šťastia a úspechov pri výchove svojich ratolestí. Zároveň rodičom odovzdala malú pozornosť ako spomienku na túto krásnu udalosť a symbolickú poukážku 100 eur ako benefit pre dieťatko narodené v tomto roku. Rodičia toto slávnostné prijatie potvrdili svojím podpisom v Pamätnej knihe mesta. Po prijatí milým kultúrnym programom potešili prítomných Ľudmilka Kvašná hrou na flaute a spevom a Alžbetka Piňková s básničkou.

 

Primátorka odovzdala benefity pri narodení dieťaťa
V rámci slávnostného uvítania detí, primátorka Jana Vaľová odovzdala rodičom aj benefity v zmysle „Zásad poskytovania jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa“ vo výške 100 eur. Pre získanie takéhoto príspevku je potrebné splniť nasledujúce podmienky: 

  • od dátumu narodenia dieťaťa uplynie aspoň 28 dní,
 
  • dieťa a oprávnená osoba majú trvalé bydlisko v meste Humenné,
 
  • oprávnená osoba sa s dieťaťom zúčastní Slávnostného aktu uvítania novonarodených občanov mesta v priestoroch humenského zámku, a to najneskôr do jedného roka od jeho narodenia,
 
  • dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť,
 
  • nárok na priznanie finančnej podpory na to isté dieťa vzniká iba raz, v prípade narodenia dvojičiek, trojičiek atď. poskytne radnica príspevok na každé dieťa,
 
  • finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe na základe písomnej žiadosti, ku ktorej je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa,
 
  • oprávnená osoba nemá voči mestu finančný záväzok, čo potvrdí čestným vyhlásením priamo v žiadosti.
 

Mesto Humenné zašle oprávnenej osobe pozvánku na akt uvítania detí a formulár žiadosti na adresu trvalého bydliska dieťaťa. Oprávnená osoba najneskôr 5 dní pred termínom konania Slávnostného aktu uvítania predloží vyplnenú žiadosť a prinesie k nahliadnutiu rodný list dieťaťa na Odbor kultúry, športu a mládeže Mestského úradu v Humennom. Počas Slávnostného aktu v priestoroch humenského zámku obdrží oprávnená osoba od primátorky mesta alebo určeného poslanca Mestského zastupiteľstva symbolickú poukážku. Finančný príspevok bude oprávnenému príjemcovi vyplatený bezhotovostne na jeho bankový účet do 30 dní od dátumu konania Slávnostného aktu uvítania.