Milí Humenčania

Milí Humenčania Milí Humenčania,

pred štyrmi rokmi ste prvýkrát dostali do rúk podobnú publikáciu, ako je táto. Bol to môj odpočet vo funkcii primátorky mesta, zhrnutie všetkého, čo sa nám za štyri roky podarilo a na čom ešte stále pracujeme. Aj ľudia s inými predstavami o budúcnosti Humenného i vtedy úprimne konštatovali, že mesto po štyroch rokoch vyzeralo krajšie. Keďže som opäť dostala vo voľbách vašu dôveru, znovu vám predkladám svoj odpočet za končiace sa volebné obdobie. Považujem to za zásadný prejav politickej kultúry, čestný prístup voči občanovi a voličovi, a opäť ho fi nancujem zo svojich vlastných prostriedkov.

Uplynulé štyri roky boli pre Humenné mimoriadne plodné. Ako sami uvidíte po prelistovaní tejto publikácie, mesto výrazne zveľadilo svoj majetok, investovalo do nových detských ihrísk, zrekonštruovalo mnohé cesty a chodníky, postavilo nové parko- viská a významne pomáhalo športu i kultúre. Po štyroch rokoch sa mô- žeme pochváliť zrekonštruovaným futbalovým štadiónom, kultúrnymi podujatiami na vynikajúcej úrovni i mnohými benefi tmi pre všetky sku- piny obyvateľov.

Základné kamene tohto úspechu boli dva – výborné gazdovanie, ktoré nám umožnilo dosahovať prebytky na bežných účtoch a používať ich na investície a sociálne programy. A potom presvedčenie, že mesto sa o svoj ekonomický úspech musí deliť s občanmi v podobe rozsiahlych so- ciálnych opatrení a benefi tov. Preto dnes humenskí seniori majú niekoľ- konásobne vyšší príspevok na stravu ako pred štyrmi rokmi, preto žiaci prvého i druhého stupňa cestujú za- darmo, preto má mesto lacné rekre- ačné služby a bohatý kultúrny život. To všetko v spojení s nízkymi daňami a poplatkami. Tento stav môžu po- rovnateľné mestá iba závidieť.
Je mi veľmi ľúto, keď vidím niekto- rých opozičných poslancov, takzvaných občianskych aktivistov či niektorých novinárov šíriť o našom meste lži a na ceste k moci sa neza- staviť pred ničím. Opoziční poslan- ci neraz fungujú štýlom „čím (pre mesto) horšie, tým (pre nás) lepšie“ a hľadajú len možnosti, ako ublížiť všetkým, ktorí každodennou prácou napĺňajú svoje sľuby ľuďom. Ko- munálna sféra však nie je primárne o politike, ale v prvom rade o ľuďoch a o hľadaní spôsobov, ako im pomôcť. Totiž, o hľadaní skutočných spôsobov, nie lacných a nesplniteľných populistických sľubov. Mrzí ma, že mnohí z tých, ktorí na námestiach vykrikujú za slušné Slovensko, používajú metódy, ktoré ani trochu nie sú slušné. A že spolu s niektorými médiami nastúpili na nebezpečnú hru, v ktorej chcú rozhodovať namiesto ľudí.
 
Chcela by som sa však poďakovať všetkým, ktorí za uplynulé roky kon- štruktívne priložili ruku k dielu a svojmu mestu nezištne pomáhali. Som vďačná väčšine poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sa nebáli prevziať zodpovednosť za mestské rozpočty a prichádzať s konkrétny- mi a uskutočniteľnými riešeniami. Som vďačná všetkým poctivým zamestnávateľom, ktorí dávajú ľuďom prácu, platia dane a zvyšujú ponuku kvalitných pracovných miest. Ďa- kujem aj cirkvám, statočným občanom a mimovládnym organizáciám i športovým klubom, ktoré robia pre Humenčanov mnoho dobrého. Spolu sme totiž Humenné. Je len na nás všetkých, či sa v novembrových voľ- bách rozhodneme na tejto dobrej ceste pokračovať ďalej.

PhDr. Jana Vaľová, primátorka Humenného
Odpočet pre Humenčanov