Transparentné mesto

Transparentné mesto
Transparentnosť je dôležitá nielen preto, aby mali občania prehľad o tom, ako je ich mesto spravované, ale aj preto, že je to významná mož- nosť ušetriť fi nančné prostriedky. Ak totiž mesto obstaráva prostredníctvom transparentnej verejnej súťaže, vzniká podstatne nižšia cena, a teda aj úspora pre mestský rozpočet. Obstarávanie a jeho výsledky sú potom o číslach a faktoch, nie o pocitoch či názoroch, ako ich prezentujú opo- ziční poslanci či takzvaní občianski aktivisti.

Faktom je to, že mesto za uplynulé štyri roky nedostalo ani jednu pokutu za zle vykonané verejné obstarávanie. Pravdaže, pri preverovaní môžu kontrolóri upozorniť aj na menšie chyby – napríklad sa im nepozdáva presný spôsob zaúčtovania príslušnej fi nančnej operácie. Takéto chyby pri práci vznikajú, navyše sú neraz aj vecou interpretácie príslušných predpisov.

Mesto Humenné je aj vďaka množstvu podnetov jedno z najpreverovanejších miest na Slovensku. V meste sa za posledné štyri roky vystriedalo nespočetné množstvo kontrol, ako je Národný kontrolný úrad, Inšpektorát práce, prokuratúra kontrolovala predaj a nakladanie s majetkom, kontroly ministerstiev, pod ktoré spadá čerpanie eurofondov. Niektoré projekty boli preverované aj políciou na podnet opozičných poslancov alebo aj tzv. aktivistov. Síce neustále kontroly komplikujú prácu úradníkom na mestskom úrade či v mestských organizáciách, no na druhej strane kontroly vítame. Občania si vďaka nim môžu byť úplne istí, že mesto hospodári správne, obstaráva zodpovedne za najnižšie možné ceny a plní si svoje zákonné povinnosti. Niektorí sa snažia spochybňovať verejné obstarávania a snažia sa podsúvať predraženosť niektorých projektov, aby znehodnotili prácu Mesta Humenné a poškodili jeho dobré meno. Za všetky uvedieme príklad
.