7. Humenné so zdravými ľuďmi v zdravom meste

7. Humenné so zdravými ľuďmi v zdravom meste
AKÝ JE STAV:
  • Mesto nemá v priamej kompetencii nemocnicu, má v nej podiel súkromná spoločnosť a Prešovský samosprávny kraj
  • Mesto má dve zdravotné strediská – Detskú polikliniku a Zdravotné stredisko na Sídlisku III, čím pomáha k dostupnosti zdravotníckej starostlivosti
  • Prevažnú časť ambulancií Detskej polikliniky tvoria detskí lekári. V budove chýba výťah, lepší vstup do budovy s kočiarmi, parkovacie plochy a celková úprava vonkajšieho a vnútorného prostredia
  • V Zdravotnom stredisku na Sídlisku III ordinujú najmä všeobecní lekári. Budova je už takisto poznačená zubom času a hoci nedávno do nej mesto investovalo, vyžaduje si celkovú rekonštrukciu
ČO UROBÍME:
  • Nadviažeme na dvojročnú prácu na Detskej poliklinike, kde sme koncepčne pripravovali projektovú dokumentáciu. Vysporiadali sme sa so súkromníkmi a rôznymi organizáciami, ktorým patrili staré plechové garáže v priestoroch polikliniky
  • Začali sme ešte tohto roku s prvou etapou rekonštrukcie parkovacích plôch a vytvoríme nové. Vymeníme rozvody tepla, pretože tie sú priamo v majetku mesta, na rozdiel od prenajatých potrubí v správe Humenskej energetickej spoločnosti
  • Postavíme priestor pre detské kočiare a dotiahneme do úspešného konca žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie výťahu pre imobilných a pre matky s deťmi
  • Mesto sa zapojí do programu európskych fondov na kompletnú rekonštrukciu zdravotníckych zariadení, v ktorej môžeme získať aj nové prístrojové vybavenie na moderné metódy diagnos???? ky. Mesto Humenné je zaradené do možnosti čerpať tieto fondy, pričom mnohé iné mestá túto možnosť
    nedostali. Veríme, že tak prispejeme ku kvalite výkonov našich lekárov, ale aj celkovému zdraviu Humenčanov