Okresná prokuratúra vykonala previerku poskytovania sociálnych služieb, Mesto postupovalo v súlade so zákonom

Okresná prokuratúra vykonala previerku poskytovania sociálnych služieb, Mesto postupovalo v súlade so zákonom

Prokurátor Okresnej prokuratúry v Humennom vykonal v uplynulých mesiacoch previerku na dodržiavanie zákonnosti v postupe rozhodovaní orgánov verejnej správy v konaní o poskytovaní sociálnych služieb. Účelom previerky bolo zistiť, či a ako Mestský úrad postupuje a rozhoduje v konaniach o odkázaní fyzických osôb na sociálnu službu.

 

Vedúci Odboru sociálneho a bytového v rámci previerky uviedol, že za obdobie roka 2017 vydal Mestský úrad v Humennom 34 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení seniorov, 1 rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, 78 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári a 28 rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu. K previerke boli predložené náhodne vybraté administratívne spisy a v rámci nich sa zisťovalo:
- či bolo konanie o odkázanosti na sociálnu službu začaté v súlade so zákonom o sociálnych službách
Všetky konania o odkázanosti na sociálnu službu boli začaté v súlade so zákonom o sociálnych službách.
- či žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahovala náležitosti podľa zákona o sociálnych službách
Všetky žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mali náležitosti v zmysle zákona o sociálnych službách.
- či bola v konaní realizovaná zdravotná a sociálna posudková činnosť, ktorej výsledkom je vypracovanie zdravotného a sociálneho posudku
V preverovaných veciach v konaniach bola realizovaná zdravotná a sociálna posudková činnosť, ktorých výsledkom je vypracovanie zdravotného a sociálneho posudku.
- či posudok o odkázanosti na sociálnu službu obsahoval predpísané náležitosti podľa zákona o sociálnych službách
Posudky o odkázanosti na sociálnu službu obsahovali predpísané náležitosti podľa zákona o sociálnych službách.
- či rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu bolo vydané v súlade so zákonom o sociálnych službách
Všetky vydané rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu boli vydané podľa zákona o sociálnych službách.
- či boli splnené podmienky pre vydanie rozhodnutia o zániku odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona o sociálnych službách
Za preverované obdobie 2017 Mestský úrad ako príslušný orgán nevydal žiadne rozhodnutie o zániku odkázanosti na sociálnu službu.
- či v konaní vo veciach odkázanosti na sociálnu službu postupovalo mesto podľa základných pravidiel konania zákona o sociálnych službách
Za preverované obdobie Mestský úrad ako príslušný orgán vo veciach odkázanosti na sociálnu službu v jednotlivých konaniach postupoval podľa základných pravidiel konania.
- či bolo rozhodnutie vo veciach odkázanosti na sociálnu službu vydané v lehote ustanovenej správnym poriadkom
Za preverované obdobie Mestský úrad vydal v lehote ustanovenej správnym poriadkom všetky rozhodnutia.
- či mesto v určených veciach vydalo rozhodnutie s náležitosťami podľa správneho poriadku
Za preverované obdobie vydal Mestský úrad príslušné rozhodnutia, ktoré mali všetky náležitosti v zmysle správneho poriadku, a to výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. - či bolo doručenie rozhodnutia a vyznačenie právoplatnosti zákonným spôsobom
Vo všetkých preverovaných veciach boli vydané rozhodnutia správneho orgánu doručené oproti podpisu účastníka konania, žiadateľa do vyhotovenej Zápisnice o odovzdaní rozhodnutia.

 

Výsledkom previerky bol záver, že previerkou nebolo zistené žiadne porušovanie zákona a Mesto postupovalo v súlade so zákonom.